• Witamy w naszym serwisie plików online
  • Adres
  • Ukraina

Umowa o ofercie publicznej

Umowa oferty publicznej

Na mocy niniejszej Umowy jedna ze stron, Sprzedający z jednej strony, oraz każda osoba, która zaakceptowała warunki niniejszej Umowy Oferty Publicznej – Kupujący z drugiej strony, zwani dalej łącznie – Stronami, zawarły niniejszą Umowę Oferty Publicznej (dalej – Umowa), skierowana do nieograniczonego grona osób, będąca oficjalną publiczną ofertą Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Kupującymi, której zdjęcia zamieszczone są w odpowiednim dziale Serwisu https: //pliki.dtsmod.com/

Sprzedawcy zamierzający sprzedawać Towary za pomocą Serwisu https://files.dtsmod.com/ oraz Kupujący dokonujący zakupu Towarów, których zdjęcia zamieszczone są na odpowiednich stronach https://files.dtsmod.com/, akceptują warunki niniejszego Umowa o następującej treści.

WARUNKI

1.1. Stosunki umowne pomiędzy sprzedającym a kupującym zawierane są w formie Umowy o Ofertę Publiczną. Kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE” na stronie serwisu https://files.dtsmod.com/ w odpowiedniej sekcji oznacza, że ​​Kupujący bez względu na status (osoba fizyczna, prawna, indywidualny przedsiębiorca), zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi i Ustawodawstwo ukraińskie, które wdrożyło warunki Umowy o Ofertę Publiczną, które są określone poniżej.

1.2. Umowa oferty publicznej jest umową publiczną, to znaczy zgodnie z art. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich Kupujących, niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca). W pełnej zgodzie z niniejszą Umową Kupujący akceptuje warunki i tryb składania zamówienia, płatności i dostawy towaru przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za nierzetelne Zamówienie oraz za niespełnienie warunków niniejszej Umowy.

1.3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku „ZAMÓW”, przez który Kupujący wyraża zgodę na zakup Towaru dostępnego u Sprzedawcy i obowiązuje do momentu otrzymania przez Kupującego Towaru od Sprzedającego i dokonania u niego pełnej zapłaty.

1.4. W celu uregulowania umownych stosunków prawnych wynikających z Umowy Strony wybierają iw razie potrzeby stosują ustawodawstwo ukraińskie. Jeżeli umowa międzynarodowa, której wiążąca zgoda została udzielona przez Radę Najwyższą Ukrainy, ustanawia inne zasady niż określone przez ustawodawstwo ukraińskie, stosuje się przepisy umowy międzynarodowej.

warunki i definicje

„Umowa oferty publicznej” – umowa publiczna, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej https://files.dtsmod.com/ i której zastosowanie jest obowiązkowe dla wszystkich Sprzedających, zawierająca ofertę Sprzedawcy na zakup Towarów, których wizerunek jest zamieszczony na stronach internetowych https://nastoli.com.ua/, skierowanych do nieokreślonego kręgu osób, w tym Kupujących.

„Akceptacja” – przyjęcie przez Kupującego oferty sprzedającego zakupu Produktu, którego wizerunek zamieszczony jest w Serwisie https://files.dtsmod.com/, poprzez dodanie go do wirtualnego koszyka i wysłanie Zamówienia.

„Towar” – rzecz handlowa (produkt, model, akcesorium, komponenty i przedmioty towarzyszące, wszelkie inne rzeczy handlowe), której zakup jest oferowany przez sprzedającego na stronie internetowej https://files.dtsmod.com/.

„Kupujący” – każda zdolna osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i ukraińskiego, która odwiedziła Stronę internetową https://files.dtsmod.com/ i zamierza kupić jeden lub inny Produkt.

„Sprzedawca” – każda prawnie uzdolniona osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna-przedsiębiorca, zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i ukraińskimi, która jest właścicielem lub dystrybutorem Towarów i za pomocą strony internetowej https://files.dtsmod .com/ zamierzają go sprzedać

„Zamówienie” – wniosek Kupującego o zakup Towaru, skierowany do sprzedawcy, należycie wykonany i zamieszczony w Serwisie https://files.dtsmod.com/.

„Prawodawstwo” – normy ustanowione przez ustawodawstwo ukraińskie lub międzynarodowe regulujące umowne stosunki prawne w ramach Umowy.

„Wada istotna Produktu” – wada uniemożliwiająca lub niedopuszczalna korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, powstała z winy producenta (Sprzedawcy), a po jej usunięciu pojawia się ponownie z przyczyn niezależnych od konsument.
ZAKRES UMOWY

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się na zasadach i w kolejności określonej niniejszą Umową sprzedawać Towary na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego na odpowiedniej stronie Serwisu https://files.dtsmod.com/, a Kupujący zobowiązuje się na warunkach iw kolejności określonej w niniejszej Umowie, kupować towary i płacić za nie.

3.2. Sprzedawca gwarantuje, że Towary nie są zastawione, nie są przedmiotem sporu, nie są zatrzymane oraz nie istnieją do nich żadne prawa osób trzecich.

3.3. Sprzedający i Kupujący potwierdzają, że aktualna Umowa nie jest umową fikcyjną lub pozorną ani umową zawartą pod wpływem nacisku lub podstępu.

3.4. Sprzedający potwierdza, że ​​posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej regulujące zakres stosunków prawnych powstających i funkcjonujących w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także gwarantuje, że posiada prawo do wytwarzania i/lub sprzedaży towaru bez żadnych ograniczeń, zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw Kupującego w procesie realizacji niniejszej Umowy i sprzedaży Towarów.

PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

4.1. Sprzedawca jest zobowiązany do:

wypełnić warunki niniejszej Umowy
realizacji zamówienia Kupującego w przypadku otrzymania płatności od Kupującego;
dostarczyć Kupującemu Towar zgodnie z wybraną próbką na odpowiedniej stronie Serwisu https://files.dtsmod.com/, zrealizowanym zamówieniem oraz warunkami niniejszej Umowy;
sprawdzenia cech jakościowych i ilościowych Produktu podczas jego pakowania w magazynie;
poinformować kupującego o ewentualnej dodatkowej prowizji przy płatności za zamówienia europejskie kartami typu Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro informując o tym w niniejszej umowie.

4.2. Sprzedawca ma prawo do:

jednostronnie zakończyć świadczenie usług na podstawie niniejszej Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków niniejszej Umowy.

4.3. Sprzedawca:

Podmiot gospodarczy spośród osób oferujących do nabycia w Serwisie https://files.dtsmod.com/ Produkt na jednolitych uzgodnionych zasadach określonych w niniejszej umowie oferty publicznej. *

PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

5.1. Kupujący zobowiązany jest do:

terminowo płacić i odbierać zamówienie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
zapoznać się z informacją o produkcie zamieszczoną na stronie internetowej https://files.dtsmod.com/;
przy odbiorze Towaru od osoby, która go dostarczyła, sprawdzić integralność i kompletność Towaru poprzez oględziny zawartości opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności Towaru należy to odnotować w akcie, który musi być podpisany przez osobę, która wraz z Kupującym dostarczyła go Kupującemu.

5.2. Kupujący ma prawo do:

złożyć zamówienie na odpowiedniej stronie Serwisu https://files.dtsmod.com/;
wymagać od sprzedawcy spełnienia warunków niniejszej Umowy;
informować o ewentualnej dodatkowej opłacie przy płatności za zamówienia europejskie kartami takimi jak Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
PROCEDURA ZAMÓWIENIA

6.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie na odpowiedniej stronie Serwisu https://files.dtsmod.com/ poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka!” lub poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną mailowo lub pod numerem telefonu podanym w dziale kontaktowym Serwisu https://files.dtsmod.com/ .

6.2. Termin powstania Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od momentu jego realizacji. Jeśli zamówienie jest wysyłane w weekend lub święto, termin formacji rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po weekendzie.

CENA UMOWNA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

7.1. Cena każdego pojedynczego Produktu jest ustalana przez Sprzedawcę i wskazywana na odpowiedniej stronie Serwisu https://files.dtsmod.com/. Cena Umowy ustalana jest poprzez zsumowanie cen wszystkich wybranych Towarów umieszczonych w wirtualnym koszyku oraz ceny dostawy, która ustalana jest w zależności od sposobu dostawy zgodnie z warunkami pkt. 8 niniejszej Umowy.

7.2. Koszt Zamówienia może się różnić w zależności od ceny, ilości lub asortymentu.

7.3. Kupujący może zapłacić za zamówienie w następujący sposób:

1) przelewem bankowym na rachunek bieżący Sprzedawcy wskazany na fakturze, w tym za pomocą bankowości internetowej (Kupujący płaci za zamówienie w ciągu trzech dni od daty otrzymania faktury w wysokości 100% przedpłaty).

2) za pobraniem przy odbiorze Zamówienia w przedstawicielstwie firmy kurierskiej na terytorium Ukrainy lub na terytorium innego kraju, zgodnie z miejscem złożenia zamówienia na towar.

3) Karta kredytowa typu:

Wiza
Visa Electron
karta MasterCard
Elektroniczna karta MasterCard
Maestro

4) w inny sposób uzgodniony ze Sprzedającym.

Uwaga. Gdy Kupujący płaci za zamówienie kartą płatniczą wystawca tej karty może pobrać dodatkową opłatę, w szczególności gdy Kupujący płaci za zamówienie kartą płatniczą, dodatkowa opłata może zostać naliczona gdy Kupujący płaci dla zamówień europejskich wydawców kart Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. Kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM” na stronie serwisu https://files.dtsmod.com/ w odpowiedniej sekcji oznacza, że ​​Sprzedający poinformował Kupującego o możliwości naliczenia dodatkowej prowizji w przypadku płatności przez Kupującego za europejskie zamówienia wydawcy karty Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

8.1 Kupujący odbiera Produkt przesyłką lub odbiera go osobiście. Procedura płatności i odbioru jest wskazana na odpowiedniej stronie Witryny https://files.dtsmod.com/.

8.2. Przy dostawie Towarów do innych miast Ukrainy lub na terytorium innego kraju, realizowanej przez inne firmy kurierskie (dalej zwane Firmami Przewoźnikowymi), Kupujący w pełni i bezwarunkowo zgadza się z Regulaminem przewozu ładunków przez te firmy przewozowe.

8.3. Fakt odbioru Towaru oraz brak roszczeń co do jakości Towaru dostarczonego przez Firmy Przewoźnika Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem na fakturze za przewóz towaru, oświadczeniu Firmy Przewoźnika lub na fakturze dostawy po odbiór Towaru. Ze swojej strony Sprzedający gwarantuje wysyłkę Towaru do firmy przewozowej w ilości określonej i opłaconej przez Kupującego, kompletnej zgodnie ze specyfikacją Towaru oraz we właściwym (roboczym) stanie i jakości.

8.4. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem dostawy wskazanym przez Kupującego we wniosku lub odmowy odbioru Towaru przez Kupującego z nieuzasadnionych przyczyn, z chwilą doręczenia przez Kuriera firmy przewozowej, Towar jest zwracany do spedycyjnego centrum handlowego . Opłata za usługi firmy przewozowej potrącana jest z kwoty przekazanej przez Kupującego za Towar. Zwrot pozostałej kwoty Kupującemu następuje na podstawie jego pisma przesłanego na adres e-mail: info@dtsmod.com wskazującego rachunek bankowy, na który należy zwrócić środki.

Wszelkie pytania, które pojawiły się w trakcie procesu płatności i odbioru Towaru, Kupujący może wyjaśnić, korzystając z danych kontaktowych w dziale Kontakt.

WARUNKI ZWROTU TOWARU

9.1. Zgodnie z art. 9 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” Kupujący ma prawo do wymiany Towaru odpowiedniej jakości w ciągu czternastu dni, nie licząc dnia zakupu, chyba że Sprzedający wyznaczy dłuższy termin. Kupujący ma prawo do wymiany towaru, z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących podstaw oraz wykazu towarów niepodlegających wymianie (zwrotowi).

9.2. Jeżeli Kupujący zamierza dokonać zwrotu Towaru, zwrot taki odbywa się zgodnie z sekcją „Zwroty” na Stronie Internetowej, z uwzględnieniem zasad i warunków przewoźnika lub kuriera, które obowiązują na terytorium Ukrainy lub na terytorium innego kraju, zgodnie z miejscem odbioru Towaru.

9.3. W przypadku stwierdzenia choćby jednej z wymienionych wad, Kupujący zobowiązany jest odnotować to w akcie o dowolnej formie. Akt musi być podpisany przez Kupującego oraz osobę, która dostarczyła Towar lub Sprzedawcę. W miarę możliwości wady należy utrwalić za pomocą fotografii lub nagrania wideo. Kupujący zobowiązany jest w ciągu 1 (jednego) dnia zawiadomić kierownika (przedstawiciela Sprzedawcy odpowiedzialnego za złożenie zamówienia na Towar) o stwierdzonych wadach i wyrazić zgodę na wymianę Towaru, wypełniając przy tym formularz reklamacyjny zwrotu Towaru na stronie internetowej https://files.dtsmod.com/

9.4. Strony ustaliły, że w przypadku niezachowania przez Kupującego bezwzględnie obowiązujących wymagań określonego trybu, Kupujący potwierdza odbiór Towaru w należytym stanie – bez uszkodzeń mechanicznych iw pełnej kompletności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej Umowy w sposób przewidziany niniejszą Umową oraz obowiązującym prawem międzynarodowym i ukraińskim.

10.2. W przypadku sporów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy przez Strony, za wyjątkiem sporów dotyczących windykacji należności od kupującego, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze negocjacji z zachowaniem procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W sporach związanych z windykacją należności od Kupującego postępowanie reklamacyjne nie jest wymagane.

10.3. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym związane z jej wykonaniem, naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd zgodnie z międzynarodowym i ukraińskim prawem materialnym i procesowym.

Okoliczności siły wyższej

11.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, jeżeli wykażą, że niewykonanie to było spowodowane siłą wyższą, to jest zdarzeniami lub okolicznościami, na które strona faktycznie nie miała wpływu, a które wystąpiły po zawarciu niniejszej Umowy są nieprzewidywalne i nieuniknione.

Okoliczności siły wyższej obejmują w szczególności klęski żywiołowe, strajki, pożary, powodzie, eksplozje, odmrożenia, wojny (wypowiedziane i niewypowiedziane), zamieszki, utratę towarów, opóźnienia przewoźników spowodowane wypadkami lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zagrożenia i wypadki na morze, embarga, katastrofy, ograniczenia nałożone przez władze państwowe (w tym dystrybucja, priorytety, wymogi urzędowe, limity i kontrole cen), jeżeli okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

11.2. Strona, dla której wywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy stało się niemożliwe z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej, musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu ww. okoliczności, a także przekazać drugiej Stronie potwierdzenie okoliczności siły wyższej w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Potwierdzeniem takim będzie zaświadczenie, zaświadczenie lub inny stosowny dokument wydany przez upoważniony organ państwowy znajdujący się w miejscu wystąpienia okoliczności siły wyższej.

11.3. Czas wymagany przez Strony do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostanie przedłużony o każdy okres, w którym wykonanie zostało opóźnione z powodu wymienionych okoliczności.

11.4. Jeżeli z powodu działania siły wyższej niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będzie trwało dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron ma prawo jednostronnie wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego powiadomienia drugiej strony.

Pomimo wystąpienia siły wyższej, przed wypowiedzeniem niniejszej Umowy w wyniku działania siły wyższej, Strony dokonają ostatecznych wzajemnych rozliczeń.

RÓŻNE

12.1. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Informacje o Kupującym wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji jego Zamówienia (wysłanie do Sprzedawcy wiadomości o zamówieniu Towaru, przesyłanie komunikatów reklamowych itp.).

12.2. Akceptując Umowę lub rejestrując się na stronie https://files.dtsmod.com/ (wypełniając formularz rejestracyjny) Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu: będą wykorzystywane w celach handlowych, w tym do realizacji zamówień zakupu towarów, otrzymywania informacji o zamówieniu, przesyłania za pomocą telekomunikacyjnych środków komunikacji (e-mail, komunikacja mobilna) reklam i ofert specjalnych, informacji o promocjach, loteriach lub innych informacje o aktywności sieci WWW – strona internetowa https://files.dtsmod.com/

W celach przewidzianych w niniejszym punkcie Kupujący ma prawo do wysyłania listów, wiadomości i materiałów na adres pocztowy Kupującego, e-mail, a także wysyłania wiadomości sms i wykonywania połączeń telefonicznych na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

12.3. Kupujący daje prawo do przetwarzania swoich danych osobowych, w tym: umieszczania danych osobowych w bazach danych (bez dodatkowego informowania o tym fakcie), dożywotniego przechowywania danych, ich gromadzenia, aktualizacji, zmiany (w razie potrzeby). Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniać ani nie przekazywać danych jakiejkolwiek osoby trzeciej (z wyjątkiem przekazywania danych podmiotom powiązanym, partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Sprzedawcę do bezpośredniego przetwarzania danych przetwarzanie w określonych celach, a także na obowiązkowe żądanie właściwego organu państwowego).

12.4. W przypadku braku chęci otrzymywania newslettera, Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez napisanie oświadczenia o odmowie otrzymywania materiałów reklamowych, przesłanie go na adres pocztowy lub e-mail.

12,5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i rzetelność informacji podanych przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych przy zamawianiu informacji.

0
Total experts
0
Service Done
0
Happy Client
0
Total Service


Zarejestruj się w portalu, aby otrzymać osobistą ofertę

Login / Rejestracja