• Witamy w naszym serwisie plików online
  • Adres
  • Ukraina

Poliyka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa procedurę pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Kupujących/Użytkowników/Nieupoważnionych Użytkowników.

1.2. Dane osobowe Kupującego/Użytkownika/Nieupoważnionego użytkownika podczas rejestracji, automatycznego umieszczania, odbioru i przekazywania informacji podczas korzystania z Witryny otrzymuje Sprzedawca, który jest właścicielem Witryny.

1.3. Kupujący/Użytkownik/Nieupoważniony Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności i wyrażenia pełnej zgody na jej warunki poprzez złożenie zamówienia na Produkt i/lub rejestrację osobistego konta w Serwisie.

1.4. Kupujący/Użytkownik/Nieupoważniony Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, chyba że zgadza się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

1.5. Kupujący/Użytkownik/Nieupoważniony Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności i udziela Sprzedawcy prawa do otrzymywania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.6. Kupujący/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z Serwisu oraz działania osób działających w jego imieniu posługujących się jego danymi osobowymi.

1.7. Kupujący/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jego nieostrożnego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony jego danych osobowych oraz danych autoryzacyjnych, osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do konta, danych osobowych i innych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim dostępem.

1.8. Wystarczającym powiadomieniem Kupującego/Użytkownika o umieszczeniu jego danych w bazie Sprzedawcy będzie powiadomienie listem poleconym na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie i/lub składania zamówienia na Produkt.

2. Rodzaje informacji i danych osobowych, które mogą być zbierane:

Imię, nazwisko, patronimika Kupującego/Użytkownika, nazwa Kupującego/Użytkownika, wszystkie dane Kupującego/Użytkownika (numery kontaktowe, adres e-mail, adres zamieszkania)

Pliki cookies w celu identyfikacji przeglądarki Kupującego/Użytkownika/Nieupoważnionego Użytkownika i świadczenia od niej zależnych usług, np. przechowywania danych w koszyku pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w Serwisie.

Informacje o błędach Serwisu zainicjowanych przez Kupującego/Użytkownika/Nieautoryzowanego użytkownika.

Adres IP kupującego/użytkownika/nieautoryzowanego użytkownika do rejestrowania aktywności.

W procesie zbierania danych informacje nie ulegają zmianie.

3. Cel wykorzystania informacji i danych osobowych

3.1. W celu identyfikacji osoby jako Kupującego/Użytkownika można posłużyć się imieniem, nazwiskiem, patronimem, adresem e-mail, hasłem dostępu do konta osobistego, adresem zamieszkania.

3.2. W celu przesyłania korespondencji i wiadomości informacyjnych może zostać podane imię, nazwisko, patronimika Sprzedawcy, nazwa Kupującego/Użytkownika, dane, numery kontaktowe, adres e-mail.

3.3. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane w mailingach, na przykład: powiadomienia o nowościach na Stronie, promocjach lub ofertach specjalnych od Sprzedawcy i/lub jego partnerów. Kupujący/Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości, korzystając ze swoich danych kontaktowych w wiadomości pisemnej lub w odpowiedniej sekcji swojego konta osobistego.

3.4. Informacje o Kupującym/Użytkowniku, w tym dane osobowe, wykorzystywane są w celu zapewnienia realizacji stosunków cywilnoprawnych, podatkowych i innych w zakresie rachunkowości, wykonania zobowiązań umownych dotyczących świadczenia usług, w celu identyfikacji Kupującego /Użytkownika w celu świadczenia usług, obsługi płatności, przesyłania informacji pocztą, e-mailem, przeprowadzania operacji rozliczeniowych, dostarczania raportów, prowadzenia dokumentacji księgowej i zarządczej, poprawy jakości świadczenia usług.

4. Warunki udostępniania danych osobowych Kupującego/Użytkownika/Użytkownika nieuprawnionego

4.1. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Kupujących/Użytkowników/Nieupoważnionych Użytkowników podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej.

4.2. Sprzedawca gwarantuje ochronę informacji Kupującego/Użytkownika, w tym informacji poufnych, przed dostępem osób nieupoważnionych. Ochronę zapewnia niemożność wycieku, zniszczenia i zablokowania informacji, naruszenia integralności i reżimu dostępu do informacji.

4.3. Udostępnienie danych osobowych bez zgody Kupującego/Użytkownika/Użytkownika nieuprawnionego lub osoby przez niego upoważnionej jest dopuszczalne w przypadkach określonych przepisami prawa i wyłącznie w interesie bezpieczeństwa państwa, dobrobytu gospodarczego oraz praw człowieka, w szczególności ale nie ograniczając się do uzasadnionych próśb organów państwowych, które mają prawo do składania wniosków i otrzymywania takich danych.

5. Zmiana/usunięcie informacji

Kupujący/Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić/usunąć dane osobowe lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, korzystając z ustawień swojego konta osobistego. Funkcjonowanie Strony w celu sprzedaży Towarów Kupującemu.

0
Total experts
0
Service Done
0
Happy Client
0
Total Service


Zarejestruj się w portalu, aby otrzymać osobistą ofertę

Login / Rejestracja